social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد

آخرین اخبار

جمعه1402/6/24

07:32:3

23

دوره آموزشی آشنایی با روش اجرایی تدوین استاندارد ملی در استاندارد کرمانشاه برگزار گردید.

دوره آموزشی آشنایی با روش اجرایی تدوین استاندارد ملی در استاندارد کرمانشاه برگزار گردید.

دوره های آموزشی آشنایی با روش اجرایی تدوین استانداردهای ملی و نحوه مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی سازمان ایزو ،روز سه شنبه 02/06/21 برگزارگردید . در این دوره ها که جهت کارکنان اداره کل برگزار گردید با آخرین قوانین و الزامات مرتبط با اصول تدوین استانداردهای ملی و بین المللی آشنا شدند.

تصاویر