وب سايت ها

بیانیه سطح توافق خدمات
1398/10/7 شنبه
بیانیه سطح توافق خدمات
توافقنامه سطح خدمت "نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین"
توافقنامه سطح خدمت "نظارت بر عملکرد وسایل توزین سبک"
توافقنامه سطح خدمت "نظارت بر عملکرد جایگاههای سوخت مایع"
توافقنامه سطح خدمت "نظارت بر علامت گذاری وسایل توزین و سنجش"
توافقنامه سطح خدمت "تصویب نمونه نوعی باسکول های وسایل نقلیه چرخ دار جاده ای"
توافقنامه سطح خدمت "ارائه خدمات کالیبراسیون به آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون"
توافقنامه سطح خدمت "نظارت بر عملکرد آسانسورهای کششی - اصطکاکی"
توافقنامه سطح خدمت "تأیید صلاحیت نهادهای ارزیابی انطباق بازرسی، آزمون و کالیبراسیون"
توافقنامه سطح خدمت "تأیید مراکز آموزشی همکار"
توافقنامه سطح خدمت "تأیید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت"
توافقنامه سطح خدمت "تدوین استانداردهای ملی"
توافقنامه سطح خدمت "مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی / منطقه ای"
توافقنامه سطح خدمت "تأیید صلاحیت کارشناسان استاندارد"
توافقنامه سطح خدمت "نظارت بر کیفیت تجهیزات موجود در شهربازیها"