دسترسی سریع

منشور حقوق مراجعه کنندگان
 
1- دريافت خدمت از اداره به نحو شايسته حق مراجعين  بوده  و  بايد به گونه اي ارائه شود كه :
 
بر پايه‌ صداقت ، انصاف ، ادب و همراه با برخورد مناسب باشد.
بر اساس نظم و انضباط ، وجدان کاری و پرهیز از هرگونه سهل انگاری باشد.
عادلانه و فارغ از هرگونه تبعيض ناروا از جمله جنسيتي، قومي، فرهنگي، مذهبي و نوع وضعيت جسمي باشد.
مطابق با آخرين نسخه روش هاي اجرايي و دستورالعمل هاي سازمان ملی استاندارد باشد.
پاسخ به امور مراجعه كننده در زمان تعيين شده آماده و ارائه گردد.
اطلاعات مورد نياز مراجعه كنند گان هنگام حضور در اداره و يا استفاده از سامانه ها به سهولت در اختيار آنها قرار گيرد .

 
 2- اطلاعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان كافي در اختيار مراجعین قرار گيرد و بايد شامل موارد ذيل باشد:
 
نام ومسئولیت افراد ارائه دهنده خدمات
دسترسي آسان مراجعه كنندگان به فرم ها و مراحل انجام كار
ضوابط و هزینه های خدمات

 
3–  خدمات اداره  بايد مبتني بر احترام به حريم خصوصي مراجعین و رعايت اصل رازداري و امانتداری باشد.
 
رعايت اصل رازداري درمورد تمامی اطلاعات مربوط به مراجعین الزامي است .
در كليه‌ي مراحل بايد به حريم خصوصي مراجعین احترام گذاشته شود.

 
4دسترسي به نظام كارآمد رسيدگي به شكايات و پیشنهادات حق مراجعین است .
 
بر اساس اين منشور هر فرد حق دارد در صورتي كه حقوق وي نقض شود ، بدون اختلال در كيفيت دريافت خدمات شكايت خود را مطرح نمايد .
افراد محق مي باشند كه از نحوه رسيدگي و نتايج شكايت خود آگاه شوند.
پس از رسيدگي و اثبات خطا  مي بايست خسارت  حاصله طبق مقررات ، از سوي ارائه كنندگان خدمت‌ در كوتاه‌ترين زمان ممکن جبران شود .