دسترسی سریع

نظرسنجی ارباب رجوع
ورود اطلاعات ارباب رجوع کرمانشاه
تاریخ مراجعه
صنعت
سمت
به کدام واحدهای اداره مراجعه داشته اید؟
اطلاع رسانی و راهنمایی لازم برای ارائه خدمات مورد درخواست شما چه میزان می باشد؟
نحوه برخورد کارکنان واحد چگونه است؟
میزان پیگیری واحد مربوطه برای رفع مشکلات و نیازهایتان را چگونه ارزیابی می کنید؟
مراجعه به واحد تا چه حدمشکلات و نیازهای شما را برطرف کرده است؟
دانش و تسلط حرفه ای کارکنان واحد مربوطه را چگونه ارزیابی می کنید؟
به نظر شما این واحد به جلب رضایت ارباب رجوع چقدر اهمیت می دهد؟
در صورت عدم حضور کارشناس مورد نظر،آیا فرد دیگری راهنما و پاسخگوی شما بوده است؟ نام فرد را مرقوم فرمائید.
نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد یا همیاری را با شما داشته اند، مرقوم فرمائید.
نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند،مرقوم فرمائید.
چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است ،لطفا آن را بنویسید.(با ذکر مورد و فرد مورد نظر)
لطفا نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود را در جهت بهبود عملکرد بنویسید.