دسترسی سریع

معرفی خدمات
عنوان خدمت نحوه ارائه زیر خدمت راهنمای استفاده از زیرخدمت اطلاعات تکمیلی زیرخدمت )شناسنامه زیرخدمت( لینک صفحه دریافت خدمت FAQ SLA شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیرخدمت
عنوان خدمت
کلان (شناسه
خدمت)
عنوان زیر خدمت
(شناسه زیرخدمت)
تدوين استاندارد ملي و مشاركت در استانداردهاي بين المللي
(10031455000)
تدوين استانداردهاي ملي
10031455100
الکترونیکی لينك دريافت راهنماي زير خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم سامانه جامع تدوين استاندارد ملي سوالات متدوال زیرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت معاونت استانداردسازی و آموزش و ترویج استاندارد- خانم دارابی- 08334226180 
مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي (CODEX,IEC,ISO,OIML)
10011455101
الکترونیکی لينك دريافت راهنماي زير خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي سوالات متدوال زیرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت معاونت استانداردسازی و آموزش و ترویج استاندارد- خانم دارابی- 08334226180 
تاييد صلاحيت شركتها و كارشناسان استاندارد
(13011456000)
تائيد صلاحيت آزمايشگاههاي همكار استاندارد
13011456100
الکترونیکی لينك دريافت راهنماي زير خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران سوالات متدوال زیرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت رئیس اداره تایید صلاحیت و سیستمهای مدیریت کیفیت-آقای سلطانی 0834517
داخلی 119
تائيد صلاحيت شركتهاي بازرسي استاندارد
13011456100
الکترونیکی لينك دريافت راهنماي زير خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران سوالات متدوال زیرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت رئیس اداره تایید صلاحیت و سیستمهای مدیریت کیفیت-آقای سلطانی 0834517
داخلی 119
تائيد صلاحيت شركتهاي گواهي دهنده استاندارد
13011456102
الکترونیکی لينك دريافت راهنماي زير خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران سوالات متدوال زیرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت رئیس اداره تایید صلاحیت و سیستمهای مدیریت کیفیت-آقای سلطانی 0834517
داخلی 119
تائيد صلاحيت شركتهاي آموزشي همكار در حوزه استاندارد
13011456103
الکترونیکی لينك دريافت راهنماي زير خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران سوالات متدوال زیرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت رئیس اداره تایید صلاحیت و سیستمهای مدیریت کیفیت-آقای سلطانی 0834517
داخلی 119
تائيد صلاحيت كارشناسان استاندارد
13011456104
الکترونیکی لينك دريافت راهنماي زير خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم بانك اطلاعاتي كارشناسان استاندارد سوالات متدوال زیرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت رئیس اداره تایید صلاحیت و سیستمهای مدیریت کیفیت-آقای سلطانی 0834517
داخلی 119
تائيد صلاحيت مديران كنترل كيفيت در واحدهاي توليدي
13011456105
الکترونیکی لينك دريافت راهنماي زير خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم سامانه نظارت بر اجراي استاندارد سوالات متدوال زیرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت رئیس اداره تایید صلاحیت و سیستمهای مدیریت کیفیت-آقای سلطانی 0834517
داخلی 119
تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت زيست محيطي
13011456106
الکترونیکی لينك دريافت راهنماي زير خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران سوالات متدوال زیرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت رئیس اداره تایید صلاحیت و سیستمهای مدیریت کیفیت-آقای سلطانی 0834517
داخلی 119
تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت ايمني مواد غذايي (HAASP)
            13011456107
الکترونیکی لينك دريافت راهنماي زير خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران سوالات متدوال زیرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت رئیس اداره تایید صلاحیت و سیستمهای مدیریت کیفیت-آقای سلطانی 0834517
داخلی 119
تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت انرژي
13011456108
الکترونیکی لينك دريافت راهنماي زير خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران سوالات متدوال زیرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت رئیس اداره تایید صلاحیت و سیستمهای مدیریت کیفیت-آقای سلطانی 0834517
داخلی 119
نظارت بر كيفيت ارائه خدمت و توليد كالا
(10031457000)
صدور و تمديد پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد كالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد
10031457100
الکترونیکی لينك دريافت راهنماي زير خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم سامانه نظارت بر اجراي استاندارد سوالات متدوال زیرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت سرپرست معاونت و رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد- آقای مرادی 0834517- داخلی 136
تعليق پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد كالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد
10031457102
الکترونیکی لينك دريافت راهنماي زير خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم سامانه نظارت بر اجراي استاندارد سوالات متدوال زیرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت سرپرست معاونت و رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد- آقای مرادی 0834517- داخلی 136
نظارت بر كيفيت كالاهاي توليد داخل
10031457103
الکترونیکی لينك دريافت راهنماي زير خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم سامانه نظارت بر اجراي استاندارد سوالات متدوال زیرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت سرپرست معاونت و رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد- آقای مرادی 0834517- داخلی 136
نظارت بر ايمني آسانسور
10031457104
الکترونیکی لينك دريافت راهنماي زير خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم سامانه مديريت بازرسي آسانسور سوالات متدوال زیرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت سرپرست معاونت و رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد- آقای مرادی 0834517- داخلی 136
کارشناس: آقای شفیعی، داخلی 137
نظارت بر كيفيت تجهيزات موجود در شهر بازي ها
            10031457105
الکترونیکی لينك دريافت راهنماي زير خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم سامانه نظارت بر استاندارد تجهيزات تفريحي سوالات متدوال زیرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت سرپرست معاونت و رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد- آقای مرادی 0834517- داخلی 136
کارشناس: آقای ریحانی، داخلی 152
نظارت بر كيفيت ديگ هاي بخار
10031457106
الکترونیکی لينك دريافت راهنماي زير خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم سامانه نظارت بر اجراي استاندارد سوالات متدوال زیرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت سرپرست معاونت و رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد- آقای مرادی 0834517- داخلی 136
کارشناس: آقای ترک، داخلی 152
نظارت بر كيفيت خدمات ترمينال عرضه سوخت گاز طبيعي CNG
            10031457107
الکترونیکی لينك دريافت راهنماي زير خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم سامانه نظارت بر استاندارد جايگاه هاي CNG سوالات متدوال زیرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت سرپرست معاونت و رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد- آقای مرادی 0834517- داخلی 136
کارشناس: آقای قرشی، داخلی 146
نظارت بر كيفيت خدمات واحدهاي انرژي
            10031457108
الکترونیکی لينك دريافت راهنماي زير خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم سامانه انرژی و سامانه احتراقی سوالات متدوال زیرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت سرپرست معاونت و رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد- آقای مرادی 0834517- داخلی 136
کارشناس: آقای ریحانی، داخلی 152
نظارت بر كيفيت خدمات سردخانه
            10031457109
الکترونیکی لينك دريافت راهنماي زير خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم سامانه نظارت بر اجراي استاندارد سوالات متدوال زیرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت رئیس اداره امور آزمایشگاه ها- خانم ذوالنوریان- 0834517- داخلی 112
کارشناس: خانم شریفی، داخلی 122
نظارت بر كيفيت خودرو و نيرومحركه
            10031457110
الکترونیکی لينك دريافت راهنماي زير خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم سامانه نظارت بر اجراي استاندارد سوالات متدوال زیرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت سرپرست معاونت و رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد- آقای مرادی 0834517- داخلی 136
کارشناس: آقای ترک، داخلی 151
صدور گواهينامه هاي اظهاريه انطباق با استاندارد
            10031457111
الکترونیکی لينك دريافت راهنماي زير خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم سامانه نظارت بر اجراي استاندارد سوالات متدوال زیرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت سرپرست معاونت و رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد- آقای مرادی 0834517- داخلی 136
صدور پروانه هاي كاربرد نشان حلال
10031457112
الکترونیکی لينك دريافت راهنماي زير خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم سامانه نظارت بر اجراي استاندارد سوالات متدوال زیرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت سرپرست معاونت و رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد- آقای مرادی 0834517- داخلی 136 و رئیس اداره امور آزمایشگاه ها، خانم ذوالنوریان داخلی 112
ارزيابي انطباق كالاهاي صادراتي و وارداتي مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي
(10031458000)
صدور مجوز كالاهاي صادراتي و وارداتي مشمول استاندارد اجباري ( ارزيابي كيفي كالاهاي صادراتي و وارداتي مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي )
              13031458100
الکترونیکی لينك دريافت راهنماي زير خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم سامانه صادرات و واردات سوالات متدوال زیرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت رئیس اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
- آقای شکری 0834517 داخلی 144
تعيين ماهيت كالاهاي وارده / صادره اظهار شده ( ارزيابي و اعلام ماهيت كالا وارده / صادره )
13031458101
الکترونیکی لينك دريافت راهنماي زير خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم سامانه صادرات و واردات سوالات متدوال زیرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت رئیس اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
- آقای شکری 0834517 داخلی 144
صدور كد استاندارد فرآورده هاي نفتي
13031458102
الکترونیکی لينك دريافت راهنماي زير خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم سامانه صادرات و واردات سوالات متدوال زیرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت رئیس اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
- آقای شکری 0834517 داخلی 144 و مسئول نمایندگی استاندارد مستقر در شهرستان پاوه، مهندس امینی
صدور تاييديه هاي نوعي استاندارد (خودرو، موتورسيكلت، تراكتور، باتري، لاستيك و تبلت وارداتي )
13031458103
الکترونیکی لينك دريافت راهنماي زير خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم سامانه صادرات و واردات سوالات متدوال زیرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت رئیس اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
- آقای شکری 0834517 داخلی 144
صدور گواهي ثبت كالا ، برند و صادر كننده برتر
13031458104
الکترونیکی لينك دريافت راهنماي زير خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم سامانه صادرات و واردات سوالات متدوال زیرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت رئیس اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
- آقای شکری 0834517 داخلی 144
ارزيابي وسايل توزين در مراكز عرضه عمومي(10031459000) نظارت بر عملكرد وسايل توزين سنگين ( باسكول همكف جاده اي )
10031459100
الکترونیکی لينك دريافت راهنماي زير خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم سامانه اندازه شناسي قانوني سوالات متدوال زیرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت رئیس اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها 
آقای قرشی 0834517- داخلی 146
علامت گذاري وسايل توزين و سنجش
10031459101
الکترونیکی لينك دريافت راهنماي زير خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم سامانه اندازه شناسي قانوني سوالات متدوال زیرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت رئیس اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها 
آقای قرشی 0834517- داخلی 146
ارائه گواهي اندازه شناسي نازل هاي جايگاه هاي عرضه سوخت مايع
10031459102
الکترونیکی لينك دريافت راهنماي زير خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم سامانه اندازه شناسي قانوني سوالات متدوال زیرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت رئیس اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها 
آقای قرشی 0834517- داخلی 146
نظارت بر ساير وسايل توزين و سنجش ( سبك )
10031459103
الکترونیکی لينك دريافت راهنماي زير خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم سامانه اندازه شناسي قانوني سوالات متدوال زیرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت رئیس اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها 
آقای قرشی 0834517- داخلی 146
صدور گواهينامه كاليبراسيون
10031459104
الکترونیکی لينك دريافت راهنماي زير خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم سامانه اندازه شناسي قانوني سوالات متدوال زیرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت رئیس اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها 
آقای قرشی 0834517- داخلی 146
نظارت بر تصويب نمونه نوعي باسكول
10031459105
الکترونیکی لينك دريافت راهنماي زير خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم سامانه اندازه شناسي قانوني سوالات متدوال زیرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت رئیس اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها 
آقای قرشی 0834517- داخلی 146
ترويج و فرهنگ سازي استاندارد
(10031940000)
الکترونیکی لينك دريافت راهنماي زير خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم سامانه مديريت يكپارچه آموزش سوالات متدوال زیرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت معاونت استانداردسازی و آموزش و ترویج استاندارد- خانم دارابی- 08334226180
آموزش استاندارد سازي
(18051941000)
آموزش استاندارد سازي برون سازماني
18051941100
الکترونیکی لينك دريافت راهنماي زير خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم سامانه مديريت يكپارچه آموزش سوالات متدوال زیرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت معاونت استانداردسازی و آموزش و ترویج استاندارد- خانم دارابی- 08334226180
آموزش كارشناسان استاندارد
18051941101
الکترونیکی لينك دريافت راهنماي زير خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم سامانه مديريت يكپارچه آموزش سوالات متدوال زیرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت معاونت استانداردسازی و آموزش و ترویج استاندارد- خانم دارابی- 08334226180
آموزش مسئولين كنترل كيفيت
18051941102
الکترونیکی لينك دريافت راهنماي زير خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم سامانه مديريت يكپارچه آموزش سوالات متدوال زیرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت معاونت استانداردسازی و آموزش و ترویج استاندارد- خانم دارابی- 08334226180