دسترسی سریع

راهنمای ارباب رجوع
مقدمه

فرآیند درخواست واحد تولیدی برای دریافت کد رهگیری مشتقات نفتی
نمودار گردش کار

نمودارهای
 گردش کار مرتبط با مرکز تأیید صلاحیت ایران
 
نمودار گردش کار تأیید صلاحیت و نظارت بر عملکرد مؤسسات صدور گواهی صنعت جوش
نمودار گردش کار تأیید صلاحیت و نظارت بر عملکرد شرکت های بازرسی فنی
نمودار گردش کار صدور گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاههای همکار (براساس استاندارد 17025)
نمودار گردش کار صدور گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاههای همکار (براساس روش اجرایی NACI-P13)
 

نمودارهای گردش کار مرتبط با اداره کل بازرسی کالا و امور صادرات و واردات

نمودار گردش کار تعیین ماهیت کالا

نمودار گردش کار های صدور گواهی نامه انطباق کالا های وارداتی
نمودار گردش کار صدور گواهینامه انطباق کالاهای صادراتی

 
نمودارهای گردش کار مرتبط با مرکز اندازه شناسی ، اوزان و مقیاسها
 
نمودار گردش کار صدور پروانه کاربرد وسایل سنجش و توزین
نمودار گردش کار صدور مجوز تعمیر و تنظیم وسایل توزین
 

نمودارهای گردش کار مرتبط با معاونت نظارت بر اجرای استاندارد و سیستم های کیفیت
 
نمودار گردش کار صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد
نمودار گردش کار ثبت خود اظهاری
نمودار گردش کار تأییدیه ایمنی و کیفیت آسانسور به منظور ارائه به شهرداری ها
 
نمودارهای گردش کار مرتبط با دفتر آموزش و ترویج استاندارد
 
نمودار گردش کار تأیید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت
نمودار گردش کار تأیید مراکز آموزشی همکار
نمودار گردش کار تأیید مدرسین همکار
نمودار گردش کار کارآموزی دانشجویان دانشگاه ها در سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
نمودار گردش کار تمدید پروانه کارشناسی استاندارد (اشخاص حقیقی)
نمودار گردش کار صدور یا تمدید پروانه کارشناسی استاندارد (اشخاص حقوقی)
نمودار گردش کار نحوه انتخاب کارشناسان استاندارد (اشخاص حقیقی)بدون آزمون

نمودار گردش کار نحوه انتخاب کارشناسان استاندارد (اشخاص حقیقی) با آزمون


نمودارهای گردش کار مرتبط با دفتر هماهنگی و تدوین استاندارد

نمودار گردش کار تصویب استانداردهای ملی

نمودار گردش کار تدوین استانداردهای ملی

ماده 24 قانون ارتقا سلامت  نظام اداری 

آدرس و شماره تلفن واحدهای ستادی