وب سايت ها

شرح گردش و مدارک مورد نیاز خدمت
1398/10/5 پنجشنبه
رديف عنوان و كد خدمت بخش مرتبط/ نام مسئول/ تلفن تماس شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
1 صدور و تمديد پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد كالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد
       10031457100
اداره اجراي استاندارد/ آقاي مهندس مرادی/ 4517 داخلی 136 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت:
 کالا و خدمات
 فلزات گرانبها
2 صدور پروانه هاي كاربرد نشان حلال   10031457112 اداره امور آزمایشگاه ها/ خانم مهندس ذوالنوریان/ 4517 داخلی 112  شرح گردش و مدارک مورد نیاز خدمت
3 تعليق پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد كالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد   10031457102 اداره اجراي استاندارد/ آقاي مرادی/ 4517 داخلی 136 شرح گردش و مدارک مورد نیاز خدمت
4 تائيد صلاحيت مديران كنترل كيفيت در واحدهاي توليدي 13011456105 كميته تاييد صلاحيت / خانم مهندس دارابی/4517 داخلی 111
کارشناس آقای مهندس حقانی/ 4517 داخلی 127
شرح گردش و مدارک مورد نیاز خدمت
5 تائيد صلاحيت آزمايشگاههاي همكار استاندارد   13011456100
 
اداره تاييد صلاحيت و سيستم هاي مديريت كيفيت / آقای مهندس سلطانی/4517 داخلی 119 شرح گردش و مدارک مورد نیاز خدمت
6 تائيد صلاحيت شركتهاي بازرسي استاندارد  13011456101
 
اداره اجراي استاندارد/ آقاي مرادی/ 4517 داخلی 136 شرح گردش و مدارک مورد نیاز خدمت
7 نظارت بر ايمني آسانسور   10031457104 اداره اجراي استاندارد/ آقاي مهندس مرادی/ 4517 داخلی 136
کارشناس آقای مهندس شفیعی / 4517 داخلی 137
شرح گردش و مدارک مورد نیاز خدمت
8 نظارت بر كيفيت تجهيزات موجود در شهر بازي ها    10031457105 اداره اجرای استاندارد/ آقای مهندس مرادی/ 4517 داخلی 136
کارشناس آقای مهندس ریحانی / 4517 داخلی 152
شرح گردش و مدارک مورد نیاز خدمت
9 نظارت بر كيفيت خدمات سردخانه  10031457109 اداره امور آزمایشگاه ها/ خانم مهندس ذوالنوریان/ 4517 داخلی 112
کارشناس خانم مهندس شریفی/ 4517 داخلی 122
شرح گردش و مدارک مورد نیاز خدمت
10 نظارت بر كيفيت خودرو و نيرومحركه   10031457110 اداره اجرای استاندارد/ آقای مهندس مرادی/ 4517 داخلی 136
کارشناس آقای مهندس شکری/ 4517 داخلی 163
شرح گردش و مدارک مورد نیاز خدمت
11 نظارت بر كيفيت خدمات واحدهاي انرژي         10031457108 اداره اجرای استاندارد/ آقای مهندس مرادی/ 4517 داخلی 136
کارشناس آقای مهندس ریحانی / 4517 داخلی 152
شرح گردش و مدارک مورد نیاز خدمت
12 نظارت بر كيفيت خدمات ترمينال عرضه سوخت گاز طبيعي CNG  10031457107 اداره اجرای استاندارد/ آقای مهندس مرادی/ 4517 داخلی 136
کارشناس آقای مهندس قرشی/ 4517 داخلی 151
شرح گردش و مدارک مورد نیاز خدمت
13 نظارت بر كيفيت ديگ هاي بخار  10031457106 اداره اجرای استاندارد/ آقای مهندس مرادی/ 4517 داخلی 136
کارشناس آقای مهندس شکری/ 4517 داخلی 163
شرح گردش و مدارک مورد نیاز خدمت
14 نظارت بر كيفيت كالاهاي توليد داخل         10031457103 اداره اجراي استاندارد/ آقاي مرادی/ 4517 داخلی 136 شرح گردش و مدارک مورد نیاز خدمت
15 صدور گواهينامه هاي اظهاريه انطباق با استاندارد   10031457111 اداره اجراي استاندارد/ آقاي مرادی/ 4517 داخلی 137 شرح گردش و مدارک مورد نیاز خدمت
16 تدوين استانداردهاي ملي 10031455100     اداره امور تدوين/ خانم دارابی / 4517 داخلی 111 شرح گردش و مدارک مورد نیاز خدمت
17 مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي  10011455101 اداره امور تدوين / خانم دارابی / 4517 داخلی 111 شرح گردش و مدارک مورد نیاز خدمت

18
تائيد صلاحيت شركتهاي آموزشي همكار در حوزه استاندارد  13011456103 اداره آموزش و ترويج/خانم دارابی / 4517 داخلی 111 شرح گردش و مدارک مورد نیاز خدمت
19 تائيد صلاحيت كارشناسان استاندارد    13011456104 اداره آموزش و ترويج/خانم دارابی / 4517 داخلی 111 شرح گردش و مدارک مورد نیاز خدمت

-------------

شرح گردش و مدارک مورد نیاز خدمت
20 صدور مجوز كالاهاي صادراتي و وارداتي مشمول استاندارد اجباري  10031458100  اداره صادرات و واردات / آقاي عظیمی / 4517 داخلی 144 شرح گردش و مدارک مورد نیاز خدمت
21 تعيين ماهيت كالاهاي وارده / صادره اظهار شده  10031458101  اداره صادرات و واردات / آقاي عظیمی / 4517 داخلی 144 شرح گردش و مدارک مورد نیاز خدمت
22 صدور كد استاندارد فرآورده هاي نفتي  10031458102 اداره اجراي استاندارد/ آقاي عظیمی / 4517 داخلی 144 شرح گردش و مدارک مورد نیاز خدمت
23 صدور تاييديه هاي نوعي استاندارد   10031458103 اداره اجرای استاندارد/ آقای مهندس مرادی/ 4517 داخلی 136
 
شرح گردش و مدارک مورد نیاز خدمت
24 صدور گواهي ثبت كالا ، برند و صادر كننده برتر    10031458104  اداره صادرات و واردات / آقاي عظیمی / 4517 داخلی 144 شرح گردش و مدارک مورد نیاز خدمت
 صدور گواهی ثبت کالا و برند
 صدور گواهی صادر کننده برتر
25 نظارت بر عملكرد وسايل توزين سنگين ( باسكول همكف جاده اي )   10031459100 اداره اجرای استاندارد/ آقای مهندس مرادی/ 4517 داخلی 136
کارشناس آقای مهندس قرشی/ 4517 داخلی 151
شرح گردش و مدارک مورد نیاز خدمت
26 علامت گذاري وسايل توزين و سنجش 10031459101 اداره اجرای استاندارد/ آقای مهندس مرادی/ 4517 داخلی 136
کارشناس آقای مهندس قرشی/ 4517 داخلی 151
شرح گردش و مدارک مورد نیاز خدمت
27 ارائه گواهي اندازه شناسي نازل هاي جايگاه هاي عرضه سوخت مايع   10031459102 اداره اجرای استاندارد/ آقای مهندس مرادی/ 4517 داخلی 136
کارشناس آقای مهندس قرشی/ 4517 داخلی 151
شرح گردش و مدارک مورد نیاز خدمت
28 نظارت بر ساير وسايل توزين و سنجش ( سبك )    10031459103 اداره اجرای استاندارد/ آقای مهندس مرادی/ 4517 داخلی 136
کارشناس آقای مهندس قرشی/ 4517 داخلی 151
شرح گردش و مدارک مورد نیاز خدمت
29 صدور گواهينامه كاليبراسيون   10031459104 اداره اجرای استاندارد/ آقای مهندس مرادی/ 4517 داخلی 136
کارشناس آقای مهندس قرشی/ 4517 داخلی 151
شرح گردش و مدارک مورد نیاز خدمت
30 نظارت بر تصويب نمونه نوعي باسكول  10031459105 اداره اجرای استاندارد/ آقای مهندس مرادی/ 4517 داخلی 136
کارشناس آقای مهندس قرشی/ 4517 داخلی 151
شرح گردش و مدارک مورد نیاز خدمت
31 آموزش استاندارد سازي برون سازماني 18051941100 اداره آموزش و ترويج/خانم دارابی / 4517 داخلی 111 شرح گردش و مدارک مورد نیاز خدمت
32 آموزش كارشناسان استاندارد  18051941101 اداره آموزش و ترويج/خانم دارابی / 4517 داخلی 111 شرح گردش و مدارک مورد نیاز خدمت
33 آموزش مسئولين كنترل كيفيت  18051941102 اداره آموزش و ترويج/خانم دارابی / 4517 داخلی 111 شرح گردش و مدارک مورد نیاز خدمت
34 ترويج و فرهنگ سازي استاندارد  10031940000 اداره آموزش و ترويج/خانم دارابی / 4517 داخلی 111 شرح گردش و مدارک مورد نیاز خدمت
35 تائيد صلاحيت شركتهاي گواهي دهنده استاندارد   13011456102 متولي سازمان ملي استاندارد
 
شرح گردش و مدارک مورد نیاز خدمت
36 تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت زيست محيطي  13011456106 متولي سازمان ملي استاندارد
 
شرح گردش و مدارک مورد نیاز خدمت
37 تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت ايمني مواد غذايي   13011456107 متولي سازمان ملي استاندارد
 
شرح گردش و مدارک مورد نیاز خدمت
38 تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت انرژي  13011456108
 
متولي سازمان ملي استاندارد
 
شرح گردش و مدارک مورد نیاز خدمت
لینک به صفحه سامانه های مرتبط با خدمت