وب سايت ها

معاونت ارزیابی انطباق
1398/10/2 دوشنبه
نظارت بر اجرای استانداردها فعالیتی است اجرایی از نوع حاکمیتی که به موجب آن مجموعه فعالیت ها در رابطه با کنترل و نظارت، همه فعالیت های مرتبط با استاتداردهای اجباری را به دقت تحت کنترل دارد. معاونت نظارت بار اجارای استاندارد یکی از واحد های اداره کل استاندارد استان کرمانشاه است که سیاستگزاری، برنامه ریزی، هدایت و کنترل اداره کل را به منظور اجرای قوانین و مقررات به عهده دارد. 

این واحد وظیفه ارزیابی انطباق برای کنترل فرآورده ها، خدمات، فرایند ها، سیستم و اشخاص به منظور برآورده کردن ویژگی های مشخص و تعیین شده در سه حوزه اداره اجرای استاندارد، صادرات و واردات و اداره امور آزمایشگاه ها را برعهده دارد.

معاون ارزیابی و انطباق اداره کل استاندارد استان کرمانشاه

جناب آقای دکتر محمدمحمدنژاد