دسترسی سریع

اداره امور حقوقی، پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد
این واحد در چارچوب وظایف محوله ، زیر نظر حوزه مدیریت ضمن همکاری با واحد های فنی - مهندسی و آزمایشگاهی (فلزی ، غیر فلزی و اجرای استاندارد) در زمینه امور زیر فعالیت دارد:
- دریافت لیست واحد های مختلف به همراه نوع تخلف از واحد های فنی مهندسی (فلزی ، غیر فلزی و اجرای استاندارد) و انجام اقدام های قانونی مربوطه.
- ارایه تذکر و اخطار کتبی و در صورت نیاز احضار مسئولین واحد های تولیدی مختلف .
- بازدید از واحد های تولیدی مختلف ، توقیف و پلمپ خط تولید و توقیف محصول های غیر استاندارد
- معرفی واحد یا واحد های مختلف به دادگاه از طریق اقامه دعوا و طرح شکایت و تنظیم درخواست بر علیه واحد
- اجرای تبصره 5 ماده 9 قانون استاندارد ، بر حسب دستور مقام های قضائی مبتنی بر تحویل ، بازسازی و یا معدوم نمودن محصول های توقیفی غیر استاندارد یا برگزاری مناقصه فروش اموال توقیفی به نفع دولت .
- رسیدگی به شکایت های مصرف کنندگان (ارباب رجوع یا سازمانهای دولتی) در قالب فرم شکایت شماره یک در زمینه محصول های تولیدی - مصرفی غیر استاندارد مشمول استاندارد اجباری و پیگیری جهت جلب رضایت و جبران خسارت های شاکی و عنداللزوم پیگیری از طریق مراجع قضایی استان یا ارجاع به سایر استان ها . 

لینک‌های مرتبط: